yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

 Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за заштита на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2008; 12/2009 и 53/2011)

  1. Дали законот предвидува собирање на лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Законот предвидува собирање на лични податоци во форма на медицинско досие.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Остварување на правото на здравствена заштита.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Во медицинското досие се собираат медицински податоци кои во овој закон се дефинирани како податоци што се однесуваат на здравјето на пациентот. Медицинскитe податоци, ги вклучуваат податоците што се однесуваат на анамнеза, дијагноза, прогноза и третман на пациентот, како и податоците што имаат јасна и блиска врска со здравјето на пациентот.

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Здравствени установи;

Министерство за здравство;

Фонд за здравствено осигурување.

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Член 25 – Право на доверливост:

Пациентот има право на доверливост (тајност) на личните и медицинските податоци, кои мора да се чуваат во тајност и после неговата смрт, во согласност со прописите за заштита на личните податоци. По исклучок податоците за пациентот можат да бидат откриени ако:

– пациентот даде писмена согласност;

– се неопходни за медицинска интервенција на пациентот во друга установа;

– се неопходни за обработка пропишана со закон, од страна на здравствена установа што обезбедува здравствени услуги на пациентот;

– се искористат во историски, научни, истражувачки или едукативни цели, под услов идентитетот на пациентот да не може да се открие;

– тоа е во согласност со друг закон за заштита на животите, безбедноста или здравјето на други лица.

Откривањето на податоците од ставот 2 на овој член се врши на начин и до степен до кој се остварува целта на откривањето на информацијата и се заштитува во најголема можна мера тајноста на податоците.

Податоците за пациентот добиени во случаите од ставот 2 на овој член се чуваат во согласност со прописите за чување на професионална и деловна тајна, како и за заштита на личните податоци.

Човечките супстанции од коишто може да се идентификува пациентот мора да се чуваат во тајност, во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Пациентот треба да даде писмена или усна изјава за лицата на кои може да им се даде информација за неговиот прием во болничка здравствена установа, односно изјава за лице за натамошна комуникација, како и за неговата здравствена состојба, односно за лицата на кои не смее да им се даде таква информација.

Согласноста за давање информации може да се претпостави само во случаи кога тие се даваат на друг здравствен работник, односно установа што продолжува да му укажува здравствена заштита на пациентот.

Ако со овој закон поинаку не е уредено, обработката на лични податоци на пациентите се врши во согласност со прописите од областа на заштитата на личните податоци.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Не. Медицинското досие како дел од основната медицинска документација се чува во роковите определени во законот за евиденциите од областа на здравството.

Во овој закон потребно е прецизирање.

Во здравствените установи основната медицинска документација се чува 15 години од последното внесување податоци.

Здравствениот картон и историјата на болеста се чува 15 години по смртта на болниот.

Стоматолошкиот картон се чува трајно.

Здравствените установи се должни да ја водат и чуваат основната медицинска документација во електронска форма во согласност со со овој закон.

Во Институтот за јавно здравје на Република Македонија и во регионалните центри за јавно здравје, обработените податоци со анализи и извештаи се чуваат трајно во електронска форма.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Не експлицитно но во Член 25 се содржани начела на заштита на медицинските лични податоци како доверливи.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за евиденциите од областа на здравството;

Закон за здравствена заштита;

Закон за заштита на правата на пациентите.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видеонадзор)

Здравствени податоци.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black