yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

 Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1997; 25/2000; 101/2000; 50/2001; 25/2003; 37/2004; 4/2005; 50/2006; 29/2007; 102/2008; 161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 39/2014; 44/2014 и 113/2014)

  1. Дали законот предвидува собирање лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Законот предвидува собирање лични податоци во следните форми:

Евиденција на невработените лица и други лица кои бараат работа;

Регистар на евидентирани невработени лица;

Регистар на евидентирани привремено невработени лица;

Регистар на лица кои учестуваат во програми за активни политики за вработување;

Регистар на евидентирани лица кои бараат работа;

Регистар на корисници на јавни средства од Агенцијата и спроведувачи на мерки.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Остварување права од работните односи.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Категориите на лични податоци се детално утврдени за секоја евиденција одделно во Законот за евиденциите од областа на трудот, а и во овој закон.

Практиката укажува на собирање фотокопија од лична карта кај повеќе евиденции од наведените, а не е предвидена со овој закон што не е во согласнот со начелата за заштита на личните податоци.

Етничата припадност треба да биде податок кој вработениот опционално ќе го дава.

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Агенција за вработување на РМ.

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Да. За статусот.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Податоците се чуваат:

– во регистарот на евидентирани невработени лица 50 години по внесување на податоците;
– во регистарот на евидентирани привремено невработени лица пет години по внесување на податоците;

– во регистарот на лица кои учестуваат во програми за активни политики за вработување десет години по внесување на податоците;

– во регистарот на евидентирани лица кои бараат работа пет години по внесување на податоците;

– во регистарот на корисници на јавни средства од Агенцијата и спроведувачи на мерки предвидени со овој или друг закон десет години по внесување на податоците.

По истекот на роковите, со податоците се постапува во согласност со прописите со кои се уредува постапувањето на надлежните органи за постапување и за чување на архивски и документарни материјали.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Член 61-б:

Агенцијата собира податоци потребни за остварување на своите надлежности, утврдени со закон, директно од лицето на кое се однесуваат податоците и од евиденциите кои се водат во следниве органи: Управата за јавни приходи, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, центрите за социјална работа, Државниот инспекторат за труд, Централниот регистар на Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија и од други органи и институции кои водат евиденции, утврдени или водени врз основа на закон, а кои се потребни за остварување на надлежностите на Агенцијата.

Агенцијата може да ги поврзе евиденциите, кои се водат во согласност со овој закон, со евиденциите кои ги водат органите наведени во ставот 1 на овој член.

Заради примена на мерки, спроведувачите на активни мерки можат да добијат од Агенцијата информации за тоа дали некое лице е заведено во регистарот на невработени лица и останати податоци кои се потребни за примена на мерките, како и лични податоци кои се однесуваат на целта на примената на мерките.

Корисниците на права, според овој закон, се должни да ја известат Агенцијата и други спроведувачи на мерки за сите промени кои влијаат врз стекнувањето, одземањето или губењето на правата, најдоцна осум дена по настанувањето на промената.

Член 61-в:

Агенцијата може да пренесе на управни и на други државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, лични податоци од евиденцијата, која се води според овој закон, заради остварување на надлежностите утврдени со закон, под услов законот да пропишува прибирање лични податоци од Агенцијата, во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Увидот на податоците од лицата од кои се добиени истите, обврската за доставување на промена на личните податоци и исправка на личните податоци се врши во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Потребно е допрецизирање на примената на технички и организациски мерки за тајност и заштита на личните податоци заради регулирање на авторизацијата на пристапот до личните податоци на вработените.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за работните односи;

Закон за архивско работење;

Закон за облигационите односи.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видеонадзор)

Да. ЕМБГ е задолжителен елемент во неколу евиденции, а се предвидува и обработка на здравствени податоци.

Етничката припадност треба да биде податок кој вработениот опционално ќе го дава.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black